شب آرزوهاست...آرزوهای دست یافتنی را به آرزوهایی که برای برآورده شدنشان نیاز به معجزه باشد ترجیح میدهم!!!

راستش اولویت آرزوهایم را نمیدانم!!

نمیدانم آرزو کنم حال خانواده ی 6 نفریمان خوب شود یا دانشگاه هنرهای زیبا قبول شوم!!

شاید باید بیشتر فکر کنم...آنقدر که امشب هم مثل تمام شبهای دیگر تمام شود:/

گذشته از همه ی این دل مشغولی ها...

آرزوهای زیادی دارم از سهل تا سخت...منتها فعلا دلم بستنی میخواهد و بس:))


+یکی آرزوی منو برآورده کنه لدفن:دی

+البته با پشمک حاج عبدالله هم راضی میشم:))

منبع : بریداشب آرزوها:) منبع : بریداشب آرزوها:) منبع : بریداشب آرزوها:)
برچسب ها :